کارتون ها رویا هستند و رویا ها عضوی از وجود ما...
princess luna & nightmare moon